תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תקנון אתר אינטרנט ומדיניות פרטיות

רכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי. מחיר המוצר באתר כולל מע”מ.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

במקרה של ביטול עסקה החברה תיתן בתמורה טיפולים באחד מסניפי החברה בערך השווה למחיר השרות עבורו התקבל התשלום.

הספקה והובלת תא לחץ בתקופת השכירות

החברה תדאג לספק את המתקן לכתובת הלקוח בטווח של עד 14 ימי עסקים.
הובלת המתקן, התקנתו ופירוקו יבוצע לכתובת הלקוח בעת ההזמנה ויהווה חלק מאחריות החברה על המתקן.

הספקה והובלת תא לחץ שנרכש

החברה תדאג לספק את המתקן לכתובת הלקוח תוך 45 ימי עסקים. פיגור מעל 45 יום להעברת המתקן לידי הקונה הנובע מנסיבות שלמוכר אין שליטה עליהם והוא אינו יכול למנען – לא יחשב להפרת הסכם. לאחר 45 יום ממועד ההספקה הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההסכם ולקבל את התמורה המלאה ללא ריבית והצמדה.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-הספקה של מוצר נרכש , שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ובמידה ולא תספק את המוצר הנרכש תחזיר את מלוא התשלום.

שירות לקוחות

ניתן ליצור קשר בטלפון או וואטסאפ בטלפון מספר 052-4307121 ובמייל : ko2israel@gmail.com בכל נושא ועניין ובכל שעה ונשתדל לחזור בהקדם.

אחריות ושירות בתקופת השכירות

הובלת המתקן התקנתו בבית הלקוח, פירוק והובלתו מבית הלקוח מהווה חלק מתנאי לאחריות המתקן.
האחריות למתקן ניתנת למשך כל תקופת השכירות. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
החברה אחראית לספק מוצר עובד ותקין ונקי לתקופת השכירות. במהלך תקופת השכירות החברה אחראית לספק מוצר או חלק ממנו שימצא לא תקין.
במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה או שימוש לא סביר או שלא מתום לב האחריות על המוצר או חלק ממנו תחול על השוכר והצרכן יהיה אחראי לפצות על הנזק בהתאם למחירון החברה ולמיקום הגאוגרפי.

אחריות ושירות למתקן שנרכש

הובלת המוצר והתקנתו מהווה חלק מתנאי לאחריות המתקן.
האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.
האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות או אתר המכירות וכי הוא הרוכש המקורי של המתקן.
אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, שימוש לא סביר או שבמזיד.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי מיוחד, עקיף או תוצאתי, ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

תקנון האתר

החברה רשאית לשנות את התקנון החברה לפי שיקול דעתה וכל שימוש באתר מהווה הסכמה לכך . מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר או בחלקו, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה למשתמש באתר כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

מסירת פרטים

במסגרת השימוש באתר תידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא”ל, ופרטים אישיים נוספים בהתאם לשיקולי החברה (להלן: “מידע אישי”). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ו/או להמשיך את השימוש בו ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.
מובהר כי מילוי פרטי המשתמש בעמוד ושליחתו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי המשתמש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, על פי סעיף 31א(ג)(1) .
כל האמור בתקנון זה מתייחס לכל אדם באשר הוא : יחיד כרבים בלשון זכר או נקבה תקף אף כלפי תאגיד ,מוסד או כל ארגון אחר.
אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 ואין לרשום גולשים ו/או משתמשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

מאגר המידע

במסירת מידע אישי הינך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה.
במקרה של התנתקות מן השירות ובקשה למחיקת מידע, המידע שבוצע באתר – יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין.

מניעת שימוש באתר

המשתמש מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ”ב), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן מנוע המשתמש מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.
החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון; (ג) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

היעדר אחריות מצד החברה

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש, כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
האתר ניתן לשימוש כמות שהוא . החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
החברה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתר אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד. תמונות, הדמיות וכיו”ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד.

הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות

החברה תהא רשאית לשלוח מעת לעת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בדרכים שונות, תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: “דיוור ישיר”) לרבות SMS ובדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה והרשמתך באתר מהווה הסכמה לכך
החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך: יצירת קשר אתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

מסירת מידע מטעמים משפטיים

החברה רשאית לשתף מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים, בהתאם לאמור על פי דין .
אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בית המשפט של מחוז באר שבע יהיה בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה בקשר לתקנון זה, פרשנותו ואכיפתו.

סודיות המידע וסמל מסחרי

החברה נוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.
החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הסמל המסחרי , זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, , בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

לחברה הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר משתמש, כמפורט בהוראות תקנון ובאם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי.
המשתמש/ת מצהיר /ה ומתחייב/ת, כי הוא/היא מודעת לתקנון זה, קרא/ה אותו, הבין/ה את האמור בו ומסכימ/ה להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה או יהיה לו ו/או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

התכנים והמידע באתר אינם מהווים חוות דעת רפואית או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא. כל מידע רפואי המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי יעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול.
המשתמש/ת מאשר/ת שקרא/ה את הוראות ההפעלה.

מעוניינים בפרטים נוספים?
השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם

מעוניינים בפרטים נוספים?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם
סל קניות
  • No products in the cart.
דילוג לתוכן